Kdo jsou „Mladí profesionálové“ – naše hlavní cílová skupina

Ve všech čtyřech partnerských zemích projektu (Německo, Polsko, Portugalsko, Česká republika) je hlavní cílovou skupinou sociální skupina mladých profesionálů. Tato nová sociální skupina tvoří přibližně 10 % celkové evropské populace. Tato skupina je novým fenoménem v dnešní evropské společnosti, na níž rozvojové vzdělávání dosud nebylo plně zacíleno. Z tohoto důvodu se projekt zaměřuje na tuto novou skupinu.

Mladí profesionálové jsou povstávající, nekonvenční profesionální elita (také nazývaná „novou vyšší třídou“). Mladými profesionály se myslí lidé mezi 25 a 35 lety. V této sociální skupině je obvykle o něco málo více mužů. Skupina se skládá převážně z mladých profesionálů v rámci svých prvních let kariéry, ale i čerstvých absolventů a starších studentů vyšších ročníků univerzit, kteří pracují v oblasti hospodářství, administrativy a kulturního života. Jsou vzdělaní, dosahují na vyšší příjmy a drží klíčové pozice v pracovním životě (nebo se chystají tyto pozice obsadit po dokončení studia vysoké školy). Mladí profesionálové pracují například jako političtí poradci, právníci, zástupci médií a novináři, asistenti generálních ředitelů, projektových manažerů, analytiků a dalších vysokých pozic.

Na rozdíl od tradiční horní třídy mladí profesionálové nejsou pevně spjati s konkrétními hodnotami, ale má se za to, že jsou stále flexibilní při volbě hodnot, ale tráví obvykle jen málo času vzdělávacími aktivitami, které nesouvisí s budováním jejich kariéry. Navíc studie ukazují, že mladým profesionálům se nelíbí formální vzdělávací praktiky, jako jsou například semináře v centrech vzdělávání apod. Projekt proto poskytne nové možnosti pro rozvoj vzdělávání mladých profesionálů pomocí inovativních aktivit neformálního učení.

Vedlejší cílové skupiny projektu:

Média

Média jsou do projektu zapojena prostřednictvím internetových portálů a zástupců tištěných médií, které jsou cíleny na mladé profesionály. Mohou to být články, inzertní sdělení v časopisech, novinách, na internetu nebo v rádiu. Také novináři a vydavatelé jsou součástí cílové skupiny. Z tohoto důvodu budou oslovováni taktéž mladí profesionálové pracující v médiích.

Nevládní rozvojové organizace a jiné nevládní organizace (zabývající se např. ekologií, „fair tradem“ apod.)

V rámci komunity nevládních rozvojových organizací existují ve všech čtyřech cílových zemích rozsáhlé zkušenosti v oblasti Rozvojových cílů tisíciletí. Mnoho nevládních organizací již pracovalo v kampaních k Rozvojovým cílům tisíciletí a často nabízejí workshopy na toto téma a jsou zapojeny do spolupráce s partnery na Jihu. Doposud však mají nevládní rozvojové organizace jen málo zkušeností se skupinou mladých profesionálů a vzdělávacími metodami zaměřenými přímo na tuto skupinu.
Příjemci nebudou jen nevládní organizace, které budou přímo zapojeny do konkrétních akcí, nýbrž i další nevládní organizace, kterým projekt poskytne databanku materiálů k neformálnímu vzdělávání pro život ve stylu MDGs. Tím, že projekt bude oslovovat mladé profesionály, tudíž sociální skupinu, která má v Evropě velký vliv na širokou společnost, bude přeneseně působit na širší masy lidí. Změna chování v evropské společnosti na základě Rozvojových cílů tisíciletí tím pádem pozitivně ovlivní i příjemce - výrobce a pracovníky globálního Jihu, kteří tak například získají širší základnu zákazníků jejich fair trade produktů. Nevládní organizace na Jihu budou moci získat větší podporu pro své místní projekty díky tomu, že se propojení díky projektům a akcím mezi Severem a Jihem stane celkově viditelným.

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.