Cíle a výstupy projektu

Hlavním záměrem projektu je především přispět k šíření a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Zvýšit informovanost sociální skupiny tzv. „mladých profesionálů" o tématu Rozvojových cílů tisíciletí a motivovat je ke změně každodenního chování směrem k podpoře Rozvojových cílů tisíciletí.

Projektem chceme zvýšit informovanost 10 000 členů nové sociální skupiny mladých profesionálů v Německu, Polsku, Portugalsku a ČR o tématu Rozvojových cílů tisíciletí a motivovat je ke změně každodenního chování směrem k podpoře Rozvojových cílů tisíciletí. Změna chování znamená sladění osobního životního stylu ve shodě s Rozvojovými cíli tisíciletí.

Aktivity v oblasti každodenního života, které mají význam pro naplňování Rozvojových cílů tisíciletí, jsou například změna chování spotřebitele, jako je nákup fair trade výrobků nebo aktivní zapojení v místní organizaci v oblasti rozvojové problematiky. To jsou jen některé příklady z mnoha možností osobního zapojení do plnění Rozvojových cílů tisíciletí, změnou životního stylu na každodenní bázi.

Co konkrétně v rámci projektu vznikne:

Koncepce neformálního vzdělávání pro život ve stylu MDGs

Inovativní koncepce neformálního vzdělávání pro život ve stylu MDGs bude základem pro realizaci vzdělávacích akcí, které bude zajišťovány všemi partnery projektu v jeho průběhu. Koncepce nabídne průvodce pro všechny partnery. Partneři budou tedy mít nástroj pro sledování svých národních akčních plánů a rozhodování, zda jejich činnost splňuje kritéria neformálního vzdělávání. Kromě toho koncepce neformálního vzdělávání pro život ve stylu MDGs bude obsahovat přehled stávajících osvědčených postupů jak v neformálním vzdělávání pro život ve stylu MDGs, tak nový přístup k pedagogické práci. Koncepce tedy inspiruje partnery v průběhu celého projektu. Úspěšný koncept pro kombinaci neformálního a rozvojového vzdělávací znamená adaptovat prostředky neformálního vzdělávání z reklamy, marketingu nebo jiných odvětví - krátké, opakované, naléhavé a zajímavé informace – a upravit je pro potřeby rozvojového vzdělávání.

10 000 mladých profesionálů bude informováno a motivováno ke změně životního stylu a každodenní podpoře Rozvojových cílů tisíciletí

10 000 mladých profesionálů bude osloveno prostřednictvím 24 vzdělávacích akcí neformálního vzdělávání. Každá partnerská organizace projektu zajišťuje 6 vzdělávacích akcí. Každá veřejná akce v průměru oslovuje více než 400 mladých profesionálů. V každé zemi je tak celkem 2 500 mladých profesionálů motivováno k podpoře MDGs. Čísla neberou v úvahu další sociální skupiny z řad široké veřejnosti, které budou také osloveny nepřímo akcemi neformálního vzdělávání. Počet lidí informovaných o významu MDGs a možnostech implementace MDGs do každodenního života tak rapidně vzroste.

Inovační databáze neformálního vzdělávání k rozvojové problematice pro evropské nevládní organizace

Tento souhrnný materiál shromáždí zkušenosti získané z projektu a zpracuje poznatky tak, aby mohly být využity ostatními nevládními organizacemi. Skládá se ze dvou prvků. Prvním prvkem je čtyřicetistránkový digitální manuál pro neformální vzdělávání pro život ve stylu MDGs, druhým prvkem je dvanáctistránková mini příručka v tištěné verzi. Bude tak vytvořen souhrnný materiál, který pomůže rozšířit problematiku MDGs mezi vetší počet organizací a obyvatel EU.

240 členů nevládních organizací a jiných školitelů rozvojového vzdělávání, kteří jsou schopni dále informovat o životním stylu směrem k podpoře MDGs

Tato schopnost členů nevládních organizací bude vytvářena pomocí národních vzdělávacích kurzů. Každý partner projektu zajistí 2 národní kurzy. Každý kurz trvá 8 hodin a účastní se ho 30 členů. Takto projekt vyškolí celkem 240 členů (2 x 30 účastníků kurzů x 4 země), kteří tak budou moci dále oslovovat s problematikou MDGs další skupiny lidí a inspirovat je ke změně životního stylu směrem k podpoře MDGs.

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.